Odvetnik Miha Žinkovič

Moje osnovno vodilo je strankam zagotoviti pravno svetovanje in odvetniško zastopanje na najvišji ravni. Tako zasebno, kot pri svojem delu zmeraj strmim k odličnosti. Z inovativnostjo, vztrajnostjo in predanostjo se za svoje stranke vedno potrudim poiskati in tudi doseči, optimalno rešitev njihovega problema.

Strankam dajem praktične odgovore na konkretna vprašanja. Svoje strokovno znanje nenehno izpolnjujem in se zavedam potreb časa v katerem živimo. Zaupnost odnosa s stranko postavljam visoko na lestvici vrednot.

S strankami sodelujem predvsem dolgoročno. Menim, da je dobro poznavanje
interesov in področja delovanja stranke, mnogokrat tista kvalitativna razlika, ki prinaša željeni uspeh.

Sodelujem s strokovnjaki iz finančnih, računovodskih, davčnih in drugih področij ter tako strankam nudim celovito pravno rešitev.

odvetnik / attorney at law

Delovno področje

GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO

Strankam svetujem in jih odvetniško zastopam izvensodno ter v sodnih (pravdnih, nepravdnih, zapuščinskih, izvršilnih) postopkih v vseh civilno pravnih razmerjih. Pripravljam vse vrste klasičnih civilno pravnih pogodb (npr. prodajna, najemna, darilna, preužitkarska pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, avtorska pogodba in druge) in gospodarskih pogodb (npr. gradbena, podjemna, agencijska, posredniška, leasing, zavarovalna, cesijska, asignacijska pogodba in druge) ter jih v primeru spora zastopam pred rednimi sodišči v Sloveniji, pred Ustavnim sodiščem RS ter Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Oškodovance (tako fizične kot pravne osebe) zastopam pri uveljavljanju odškodnine v postopku pred zavarovalnico, drugo odgovorno osebo in pred sodiščem. Pravično in primerno visoko odškodnino si za stranko prizadevam urediti najkrajšem možnem času.

Za gospodarske subjekte pripravljam interne akte glede na vrsto dejavnosti ter jim svetujem pri optimalni organizaciji in metodah poslovanja (npr. zavarovanje izpolnitve obveznosti dolžnikov; omejitve tveganj za nastanek škode; izogibanje in reševanje sporov). Pripravljam pravna mnenja ter učinkovito (samostojno) vodim postopek izterjave (v izvršilnem, stečajnem postopku). Glede na področje delovanja gospodarskega subjekta svetujem glede zakonskih zahtev in omejitev s področja varstva potrošnikov, oglaševanja, avtorskih pravic, varovanja osebnih podatkov, informacij javnega značaja in drugih področij. 

KAZENSKO PRAVO 

Odvetnik je demokratični družbi zadnji branik posameznika pred represijo države.

Zato je pomembno, da si posameznik odvetnikovo strokovno pomoč zagotovi že ob prvem stiku z organi pregona. Za svoje stranke sem dosegljiv 24 ur na dan, kar je pomembno v primeru, ko je posamezniku odvzeta prostost ali se pri njih (doma ali v poslovnih prostorih) opravlja hišna preiskava.

Obdolžence zastopam in zagovarjam v predkazenskih postopkih, postopkih pred tožilstvom in kazenskih postopkih. 

Pri svojem odvetniškem delu sem osredotočen na primere iz področja gospodarske kriminalitete - t.i. kriminala belih ovratnikov, ki mi zaradi strokovne zahtevnosti in kompleksnega dejanskega stanja predstavljajo poseben izziv. V teh kazenskih postopkih ogromnokrat zastopam tudi oškodovance, ki si največkrat šele v kazenskem postopku uspejo pridobiti pravico do povrnitve škode.

UPRAVNO PRAVO

Država je danes vse močnejša. Dobro poznavanje zakonodaje s področja upravnega prava (davki, koncesije, informacijski pooblaščenec, javna naročila, gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja tujcev, itd.) in upravnih postopkov je za uveljavitev pravice postalo pomembneje kot sama vsebina pravice.

Strankam svetujem in jih zastopam na nivoju upravnega organa ter sodnega postopka pred upravnim in Vrhovnim sodiščem.

Z ekipo davčnih svetovalcev strankam zagotovim poglobljeno in celovito davčno svetovanje ter učinkovito pravno pomoč in odvetniško zastopanje pred davčnim organim (FURS) v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, v pritožbenem postopku ter sodnem upravnem in/ali kazenskem postopku.

DELOVNO PRAVO

Izbira prave delovne ekipe je danes postal najpomembnejši dejavnik uspeha. S svetovanjem in pripravo ustreznim pravnih podlag (pogodb o zaposlitvi, pravilnikov, navodil, sklepov, itd.) uredim poenostavljeno zaposlovanje in učinkovito upravljanje zaposlenih in menadžmenta. Ob tem stranke ažurno obveščam o vseh pomembnih spremembah delovnopravne zakonodaje.

V postopku odpovedi delovnega razmerja na vseh nivojih (pred delodajalcem in sodiščem) zastopam stranke na strani delavcev ali delodajalca.

Pravni nasveti

Klienti

Naročnikom si prizadevam nuditi pravno svetovanje na najvišjem nivoju in jim tako zagotoviti primerjalno tržno prednost ter minimizirati pravne, poslovne in osebne rizike. S praktičnim in pravno pragmatičnim svetovanjem ter realno oceno tveganj, se trudum klientom doseči najbojši oziroma željeni rezultat.

Nadpovprečnost, inovativnost in pravočasnost opravljenih storitev so cilji, ki jih zasledujem pri svojem delu. Klientom nudim hitro odzivnost in individualno obravnavo. Osebni pristop mi omogoča, da s klienti vzpostavim tesen poslovni odnos in pravočasno prepoznam njihove specifične potrebe.